czwartek, 15 grudnia 2016

                                                                                                                                 Katowice 28.11.2016

OŚWIADCZENIE

Ryszarda Boguckiego z dnia 28.11.2016Jak publicznie zapowiadali moi pełnomocnicy w dniu 11 Lipca 2016r. została złożona w moim imieniu skarga konstytucyjna. Mam nadzieję, że to działanie prawne pomoże nie tylko mnie, ale również osobom domagającym się wznowienia postępowań w sprawach za które zostały niesłusznie skazane.
            Każdy ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do uczciwego i rzetelnego procesu sądowego. Nie zgadzam się z tym aby za taki uznano proces sądowy w sprawie zabójstwa „Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing” (2003r. – wyrok 25 lat pozbawienia wolności) w którym dowody przemawiające na korzyść oskarżonego były ukrywane przez organy ścigania a świadkowie fałszywie zeznający byli objęci „parasolem ochronnym” przez pryzmat ich przydatności dowodowej dla sprawy zabójstwa gen. Marka Papały (2013r. – wyrok uniewinniający).
            Nie zgadzam się z tym aby „prawomocność wyroku” była wartością nadrzędną nad prawem do uczciwego, rzetelnego postępowania sądowego, bowiem żadne postępowanie sądowe nie może nosić cech rzetelnego i obiektywnego jeśli wyrokowanie w nim było oparte na niekompetentnym, fragmentarycznym i nieobiektywnym materiale dowodowym.
            Wszystkie dowody na podstawie których oparto wyrok w sprawie "Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing" równocześnie stanowiły podstawę oskarżenia mnie w sprawie zabójstwa gen. Marka Papały. To te same protokoły zeznań świadków, sprawdzone w tych samych datach.
W 2008r. na mocy decyzji komendanta głównego policji sporządzona została ekspertyza zespołu biegłych psychologów komendy głównej policji w sprawie zabójstwa gen. Marka Papały, stanowiła ona analizę zeznań 293 świadków w tym wszystkich tych które były podstawą wcześniejszego skazania mnie za zabójstwo „Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing”. Wnioski końcowe tej analizy znajdują się na K.02126 akt postępowania prokuratury apelacyjnej w Łodzi APV DS. 66/09 cyt. „… zawartość zgromadzonego materiału przekonuje o tym, że wiele informacji było manipulowane. Zagadnienia niektórych świadków w świetle psychologicznym kryteriów prawdopodobieństwa, wydają się być wątpliwe, a motywacja świadków związana była z osiąganymi, odbieranymi subiektywnie zyskami..”
Zdecydowałem się na złożenie skargi konstytucyjnej, bowiem przepisy o wznowieniu prawomocnie zakończonych postępowań tak dalece odbiegają od współczesnych realiów praktyki orzeczniczej, że „de facto” są nieefektywne.
Tragicznym zatem jest fakt, że muszę walczyć o prawo do uczciwego i rzetelnego procesu sądowego w sprawie w której od roku mam prawo do przedterminowego warunkowego zwolnienia po 16 latach odbywania kary pozbawienia wolności, natomiast trybunał konstytucyjny jest na tyle sparaliżowany orzeczniczo, że najprawdopodobniej zdążę odbyć karę w całości zanim trybunał wypowie się w tej sprawie.
Cóż.. polskie realia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.. Proszę Boże! Dodaj mi sił bym to wszystko przetrwał.

                                                                                                 Ryszard Bogucki


Załączniki do treści oświadczenia z dnia 28.11.2016r.

- Skan skargi konstytucyjnej z dnia 07 Lipca 2016r.

- Skan odpowiedzi na zobowiązanie trybunału konstytucyjnego z dnia 10 Sierpnia 2016r.