środa, 11 marca 2015

Komunikat do mediów z dnia 11 marca 2015 roku


                                                                                                     
                                                                                                     Katowice, dnia 11 marca 2015 roku  

 OŚWIADCZENIE

    Jako pełnomocnicy Pana Ryszarda Boguckiego informujemy, iż w dniu 11 marca 2015 roku został złożony do Sądu Okręgowego w Katowicach wniosek o zasądzenie od Skarbu Państwa  kwoty 22.447.000,00 zł, obejmującej kwotę 9.000.000,00 zł  tytułem zadośćuczynienia za krzywdy związane z zastosowaniem niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania mającego charakter wydobywczy, w warunkach najsurowszego rygoru wynikającego z zakwalifikowania Ryszarda Boguckiego do kategorii tzw. osadzonych niebezpiecznych, trwającego nieprzerwanie przez okres 9 lat i 5 miesięcy oraz  odszkodowania w kwocie 13.447.000,00 zł za szkodę związaną z utratą kontroli nad majątkiem spółki Unitra Eltron Sp. z o.o. której był udziałowcem w czasie stosowania tymczasowego aresztowania oraz za poniesione koszty obrony,  w sprawie w której był podejrzany,  a następnie oskarżony o zabójstwo Komendanta  Głównego Policji gen. Marka Papały. 

Sprawa zabójstwa gen. Marka Papały przez wiele lat była przedmiotem zainteresowania polskiej opinii publicznej. Wypowiadali się o niej politycy, publicyści i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wielokrotnie wypowiedzi te naruszały zasadę domniemania niewinności wobec Ryszarda Boguckiego. Co więcej, w realiach tej sprawy została ona zamieniona na zasadę domniemania winy. Krzywdy wyrządzone Ryszardowi Boguckiemu przez trwającą wiele lat indoktrynację opinii publicznej, utrwalającą przekonanie, że ma on związek z zabójstwem byłego szefa polskiej policji gen. Marka Papały są  realnie nie do naprawienia. Przyznanie Ryszardowi Boguckiemu zadośćuczynienia i odszkodowania w żądanej przez niego wysokości zostanie zauważone społecznie i wywoła konieczną dyskusję nad kondycją polskiego wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialnością funkcjonariuszy publicznych, podejmujących decyzje i działania kluczowe dla losu poszczególnych jednostek, jest też jedynym racjonalnym działaniem, mogącym wywołać refleksję polskich władz nad koniecznością głębokich zmian w polskim porządku prawnym. 


Prof. dr hab. Adw. Jan Widacki
Adw. Aleksandra Cempura
Adw. Marcin Prasałek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz