poniedziałek, 12 stycznia 2015

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego ps."Pershing"

Informacja o złożeniu w dniu 25 września 2014 roku do Sądu Najwyższego wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego ps."Pershing" oraz innych zarzutów objętych tym postępowaniem wraz z wnioskiem o natychmiastowe wstrzymanie wykonania kary.

Z uwagi na przepisy prawa o ochronie danych osobowych, administrator bloga , za zgodą Ryszarda Boguckiego udostępnia zapis stron 1 - 4 do uzasadnienia stanowiących petitum wniosku oraz zapis stron 83 i 84 stanowiących podsumowanie wniosku .

Strony 1-4:
"Katowice, dnia 25 września 2014 roku
--- ODPIS DLA SĄDU ---
Sąd Najwyższy
Izba Karna
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
Skazany: Ryszard Bogucki przebywający w Areszcie Śledczym w Katowicach działający z obrońcami:
- Prof. dr hab. Adw. Janem Widackim
Kancelaria Adwokacka Widacki i Partnerzy Spółka Partnerska, ul. Siemiradzkiego 20a/7, 31-137 Kraków
- Adw. Aleksandrą Cempurą
Kancelaria Adwokacka, Os. Centrum B1/126, 31-926 Kraków
- Adw. Marcinem Prasałkiem
Kancelaria Adwokacka, ul. Warszawska 10, 40-006 Katowice
Opłata 150 zł - potwierdzenie przelewu w załączeniu.
WNIOSEK
O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
WRAZ Z WNIOSKIEM O WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOSCI
Jako obrońcy skazanego Ryszarda Boguckiego, (upoważnienia do obrony w załączeniu), na podstawie art. 540 § 1 punkt 1 w zw. z art. 541 i art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. oraz art. 540 § 1 punkt 2 lit. a k.p.k., wnosimy o:
1. wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 18 lipca 2003 r., sygn. II K 37/02, w zakresie, w jakim zostało utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 listopada 2004r., sygn. II AKa 119/04, oraz postępowania wyłączonego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie do odrębnego rozpoznania, zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. sygn. akt III K 539/08 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt VI Ka 704/10
2. uchylenie wyroków Sądów I i II instancji w zakresie objętym wznowieniem i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu oraz Sądowi Rejonowemu Katowice-Zachód do ponownego rozpoznania;
3. wyznaczenie na podstawie art. 544 § 3 kpk posiedzenia w przedmiocie wznowienia postępowania z udziałem stron;
4. natychmiastowe wstrzymanie na podstawie art. 532 § 1 k.p.k w zw. z art. 545 § 1 k.p.k wykonania wobec Ryszarda Boguckiego kary łącznej 25 lat pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 listopada 2004 r., sygn. II AKa 119/04 oraz kary orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. sygn. akt III K 539/08.
Realizując dyspozycję z art. 540 k.p.k. w odniesieniu do fundamentalnego dla ustalenia stanu faktycznego i przypisania sprawstwa Ryszardowi Boguckiemu dowodu a to:
- dowodu z zeznań świadka koronnego A. K.
- dowodu z zeznań świadka M. W. i okazania mu podejrzanych
- dowodu z zeznań świadka W. K.
- dowodu z zeznań świadka koronnego P. W.
- dowodu z zeznań świadka koronnego K. Ł.
- dowodu z zeznań świadka G. Z.
- dowodu z zeznań świadka J. S.
- dowodu z zeznań świadka K. H.
- wyjaśnień E. M.
a w szczególności okoliczności mających istotne znaczenie dla oceny wiarygodności tych zeznań jak również motywów ich złożenia, a także w odniesieniu do fundamentalnych dla przypisania sprawstwa Ryszardowi Boguckiemu czynów zarzuconych aktem oskarżenia w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu pod sygnaturą II K 37/02,
wskazuję, iż ujawniły się dowody i okoliczności podważające wiarygodność dotychczas przeprowadzonych dowodów i ustalonych faktów, a opisane szczegółowo w uzasadnieniu niniejszego wniosku. Dowody te częściowo załączone są do niniejszego wniosku a częściowo znajdują się w powołanych aktach postępowań.
Na zasadzie art. 546 k.p.k. wnoszę o zarządzenie sprawdzenia okoliczności faktycznych poprzez przeprowadzenie dowodu z oględzin dokumentów załączonych do niniejszego wniosku jak również znajdujących się w aktach:
- Sądu Okręgowego w Warszawie o sygn. akt XVIII K 346/09,
- Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi o sygn. Ap V Ds. 14/09, wraz z załącznikami zawierającymi materiały niejawne,
- Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi Ap V Ds 66/09,
- Prokuratury Krajowej o sygn. akt PR-IV-III Ds. 13/07/SW,
- akt podręcznych Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w sprawie zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego o sygn. akt: VI Ds. 30/01/S,
- akt operacyjnych Wydziału I Zarządu CBŚ Komendy Głównej Policji w Katowicach oraz Wydziału IV Zarządu CBŚ Komendy Głównej Policji w Katowicach w sprawie zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego i innych zarzutów, objętych śledztwem ówcześnie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach o sygn. akt: VI Ds. 30/01/S,
- akt Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej sygn. akt: III K 56/01,
- akt Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, sygn. akt III K 23/04,
- akt Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, sygn. akt III K 129/05
na okoliczność ujawnienia w nich nowych faktów i dowodów uzasadniających konieczność wznowienia postępowania w całości wobec treści w nich zawartych a nieznanych przedtem sądowi, a także
- akt osobowo poznawczych Ryszarda Boguckiego, w części A i B, znajdujących się w Areszcie Śledczym w Katowicach
na okoliczność wykazania postawy procesowej, penitencjarnej i cech osobowościowych Ryszarda Boguckiego, w pełni uzasadniających rozważenie przez Sad Najwyższy wniosku o natychmiastowe wstrzymanie wykonania kar, wskazanych w petitum wniosku.
W załączeniu przedkładam wybrane dowody wskazujące na zasadność złożenia niniejszego wniosku zastrzegając, że główne dowody zdecydowanie liczniejsze, stanowiące również podstawę wznowienia znajdują się w powołanych wyżej aktach postępowań, nadto opisane są w treści uzasadnienia niniejszego wniosku wraz z powołaniem się na karty akt sprawy (przy czym dołączenie wszystkich dowodów z uwagi na ich obszerność jest niemożliwe):
- uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie o sygn. akt XVIII K 346/09;
- protokoły przesłuchań świadków J. Sz. i B. M. (Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi) powołane w treści uzasadnienia wniosku;
- zawiadomienie z dnia 23 października 2013 roku o popełnieniu przestępstw na szkodę Ryszarda Boguckiego;
- postanowienie Prokuratury apelacyjnej w sprawie V Ds. 3/14 dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa;
- wnioski dowodowe Ryszarda Boguckiego sporządzane na potrzeby postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygn. akt XVIII K 346/09;
- postanowienie Sądu Najwyższego dotyczące rozpoznania kasacji w sprawie grupy R. N. o sygn. akt IV KK 407/03;
- zaświadczenie ambulatoryjne o braku tatuaży oraz braku ich usuwania u Ryszarda Boguckiego;
- opinię sądowo psychologiczną dotyczącą P. W.;
- materiały prasowe wraz z przedłożoną dla porównania tablicą poglądową;
- postanowienia o umorzeniu śledztw oraz zażalenia na te postanowienia, w sprawach inicjowanych przez Ryszarda Boguckiego;
- wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej w sprawie pod sygnaturą III K 129/05;
- wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie pod sygnaturą XXI K 163/11;"
Strona 83 i 84 :
"PODSUMOWANIE
Podsumowując, znamiennym wydają się dziś wypowiedzi samego Ryszarda Boguckiego złożone do protokołów rozpraw głównych w dniach 29 września 2006 roku oraz 27 października 2006 r. , sygn. akt III K 129/05 SO w Bielsku – Białej, które najpełniej zwieńczą treści zawarte w niniejszym wniosku:
„Chciałbym podkreślić że póki nie zostanę prawomocnie uniewinniony z zarzutu zabójstwa gen. Papały, uważam że nie jest możliwe zweryfikowanie wcześniejszych rozstrzygnięć zapadłych w stosunku do mnie gdyż jak podejrzewam opierają się one na podobnych źródłach dowodowych. (…)
Chciałbym powiedzieć, że ta sytuacja która obecnie panuje się w mediach i jest być może bagatelizowana przez wymiar sprawiedliwości, gdy ludzi skazuje się w oczach opinii publicznej, zanim sprawa trafi do sądu jest bardzo zła, dla ludzi, których to bezpośrednio dotyczy, jestem przekonany, że gdy w końcu zostanie dowiedzione, że nie mam nic wspólnego z zabójstwem gen. Papały, to opinia publiczna, podobnie jak i wymiar sprawiedliwości da mi moralne prawo do ponownego procesu w sprawie zabójstwa „Pershinga”.
Chciałbym nadto powiedzieć, że mam wiele argumentów natury merytorycznej, które przemawiają za wznowieniem post. Nowosądeckiego, przy czym nie chciałbym ich przedwcześnie ujawniać z uwagi na swój własny interes procesowy. Ja chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie, momentem przełomowym dla mnie będzie oczyszczenie mnie z zarzutów dot. zabójstwa M. Papały, gdyż do tego czasu wymiar sprawiedliwości nie będzie odnosił się obiektywnie do mojego ewentualnego wznowienia postępowania nowosądeckiego.”
We wznowionym postępowaniu zasadnym staje się sprawdzenie następujących tez, których weryfikacja winna mieć istotny wpływ na treść wyroku wobec Ryszarda Boguckiego:
- czy do zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego nie doszło z inicjatywy i w wyniku działania R. N. i osób z nim związanych w konsekwencji bezpośredniego konfliktu pomiędzy R. N. i Andrzejem Kolikowskim
- czy w zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego był zaangażowany R. N. , A.K. i M. J. oraz wyjaśnienie roli M. W. i jego pobytu w Zakopanem
- czy uzasadnioną jest hipoteza że zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego dokonali R. N. , A. K. i M. J.
- czy nadal istnieją podstawy do przyjęcia tezy, że istniała grupa o charakterze zbrojnym którą miał kierować Ryszard Bogucki
- czy na treść zeznań E. M. nie miała wpływu chęć ochrony własnych interesów prawnych poprzez zatajenie informacji iż w II połowie 98r. funkcjonował w związku przestępczym kierowanym przez M. M. zajmującym się uprowadzaniem dla okupu.
Uchylenie zarzutu działania w zorganizowanej grupie przestępczej zmieni sytuację procesową Ryszarda Boguckiego co do wszystkich zarzutów ponieważ przy wymiarze kary w odniesieniu do każdego z tych zarzutów sąd przyjął, że stanowiło to podstawę działania i zastosował obostrzenie kar jednostkowych. Ta sytuacja powoduje niecelowość przywoływania dalszych argumentów wobec pozostałych zarzutów pomimo ujawnienia się nowych dowodów przemawiających na korzyść Ryszarda Boguckiego w pozostałym zakresie aktu oskarżenia.
Zaprezentowane w przytoczonych zeznaniach Ryszarda Boguckiego stanowisko z 2006r. – wyrażone na wiele lat przed oficjalnym ujawnieniem się nowych dowodów faktów i okoliczności tym bardziej dowodzi że przyjęta przez niego dotychczasowa linia obrony była prawdziwa, a została przez wymiar sprawiedliwości całkowicie zignorowana.
W świetle powyższego niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz